توضیحات محصول

مقاله با موضوع مالی رفتاری

فرمت مقاله: PDF
تعداد صفحات: 24 صفحه
پژوهشگر:دکتررویا داربی


چکیده:
فلسفه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک براصل عقلایی رفتار کردن افراد و همچنین بنگاه ها در اقتصاد مبتنی است. در این میان اگر پدیده ای با این اصل ناسازگار باشد از آن به عنوان سوگیری یا تورش یاد می شود. نظریه مالی رفتاری که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود، اصل بنیادین اقتصاد نئو کلاسیک را به چالش کشیده و سعی دارد پدیده های روانشناختی انسان در کل بازار و درسطح فردی را شناسایی نماید. هدف این مقاله مرور ابعاد و رویکردها در حوزه دانش مالی رفتاری و شناسایی عوامل انسانی موثر برشناخت و پیش بینی بازارهای مالی می باشد. نتیجه گیری نهایی از مطالعات و شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که نظریه مالی رفتاری نقشی تعیین کننده و با اهمیت در تبیین رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران دربازار وهمچنین اثار آن بر رفتار های بازار دارد.

بحث های مهم:

  • رویکردهاي مالی رفتاري
  • خطاهاي ادراکی و مالی رفتاري
  • مالی رفتاري و فرضیات رفتاري
  • تورش هاي رفتاري (سوگیري هاي رفتاري)
  • آربیتراژ، مالی رفتاري و کارایی بازار
  • ایراد بر مالی رفتاري
  • بحث و نتیجه گیري